centralb.redcross.or.th

Government


Client: สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย

Since: 2016

Link: centralb.redcross.or.th

Type: ดูแลเว็บไซต์

การดูแลเว็บไซต์สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย เป็นการดูแลส่วนของทีมพัฒนาเว็บไซต์ และทางด้านการอัพเดทข้อมูลเนื้อหาข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรให้เป็นปัจุบันมากที่สุด

ผลงานอื่นๆ