Terms of Service

เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข:

    กำหนดเงื่อนไขการให้บริการเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของ บริษัท พระนครซอฟต์ จำกัด โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ พระนครซอฟต์ จำกัด
1.1 เว็บไซต์ของบริษัท พระนครซอฟต์ จำกัด ในชื่อ “www.phranakornsoft.com” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
1.2 สิ่งที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ ระบบเซิฟเวอร์ โฮสติ้ง หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”
1.3 ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
2.1 การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
2.2 จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ผู้ใช้บริการเซ็นเอกสารตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน
2.2.2 ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
2.3 ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
3.1 ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
3.2 เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
3.3 หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
3.4 ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
3.5 มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
3.6 มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไมว่ากรณีใดๆ

4. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้
4.1 สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
4.2 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
4.3 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท
4.4 ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
4.5 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
4.6 ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์
4.7 จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
4.8 อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
4.9 อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
4.10 สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง
4.11 บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

5. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้
5.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการดูแลเว็บไซต์เท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
5.2 สินค้าที่ผู้ขายนำมาจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้นๆ และผู้ใช้บริการได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
5.3 หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
5.4 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้อื่น
5.5 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ

6. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
กรณีที่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการอยู่บนเซิฟเวอร์ของผู้ใช้บริการเองผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา

7. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

8. ข้อตกลงในการชำระค่าบริการ

8.1 เว็บไซต์ที่เป็นบริษัทจำกัด สามารถชำระค่าบริการเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือ รายปีได้ตามสะดวก ตามสัญญาที่ระบุไว้ตอนต้น
8.2 เว็บไซต์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซหรือการขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถชำระค่าบริการเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือ รายปีได้ตามสะดวก ตามที่สัญญาระบุไว้ตอนต้น
8.3 เว็บไซต์ที่เป็นการจัดงานอีเว้นท์ หรืองานที่กำหนดการของงานไม่ครบตามรอบบิล ต้องชำระก่อนเริ่มงาน 50% และเมื่อการจัดงานอีเว้นท์จบลงจะต้องชำระ 50% ที่เหลือตามใบเสนอราคาข้างต้น
8.4 เว็บไซต์ที่เป็นในนามบุคคล จะต้องชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน 50% และครบครึ้งหนึ่งของสัญญาหรือใบเสนอราคาต้องชำระอีก 50% ของใบเสนอราคาข้างต้น
8.5 เว็บไซต์ใหม่โดยที่ไม่มีโดเมนหรือการสร้างระบบเว็บไซต์มาก่อน จะต้องชำระ 50% ก่อนเริ่มงาน และ 50% หลังเว็บไซต์ออนไลน์ และระบบเว็บไซต์จะต้องออนไลน์อยู่ในระบบ Cloud Hosting ของบริษัทเท่านั้น
8.6 บริการโปรโมทเว็บไซต์, ดูแลFanpage, Google Adwords, ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการทั้งหมดก่อนดำเนินงาน

9. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ
หากภายในระยะเวลา 2 เดือน (2 รอบบิล) หรือ เครดิตเกินจากใบวางบิล ผู้ใช้บริการไม่มีการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานบริการทั้งหมดของผู้ให้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการจะต้องทำการชำระค่าบริการย้อนหลังทั้งหมด ทางผู้ให้บริการจะทำการเปิดเว็บไซต์และบริการของผู้ใช้บริการตามปกติ

หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด


Fine Print
Praesent urna velit, auctor nec turpis et, vehicula lobortis sem. Vivamus convallis mi sagittis eleifend laoreet. Praesent vitae venenatis enim. Nulla tincidunt Varys et lectus rhoncus laoreet. Aenean Gendry est nec diam suscipit iaculis. Praesent urna velit, auctor nec turpis et, vehicula lobortis sem. Vivamus convallis mi sagittis eleifend laoreet. Praesent vitae venenatis enim. Nulla tincidunt Varys et lectus rhoncus laoreet.
Arrow-up