สัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์

สัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์

ตัวอย่างสัญญาดูแลเว็บไซต์

สัญญาจ้างเพื่อทำงาน หรือการจ้างระหว่างบริษัทกับบริษัทสามารถทำได้โดยการร่างสัญญาจ้างไว้ระหว่างกัน เพื่อเป็น KIP หรือข้อตกลงระหว่างการทำงาน หรือระหว่างการดำเนินการต่างๆ ไม่ให้ทำนอกเหนือเงื่อนไขต่างๆจากสัญญาที่ได้ทำไว้

ตัวอย่างสัญญาบริการดูแลเว็บไซต์ที่เราได้จัดทำขึ้นมานั้นได้ใช้ระหว่าง บริษัทกับบริษัท และ บริษัทกับองค์กร โดยมีรายละเอียดเป็นข้อๆดังนี้ครับ

ตัวอย่างสัญญาดูแลเว็บไซต์แบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้

ข้อ 1.  ผู้รับจ้างตกลงให้บริการดูแลเว็บไซต์ 12 เดือน ภายโดเมนเว็บไซต์ ___________ ให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหา ข่าวสาร บทความ รูปภาพ: 1-3 รายการ / ต่อเดือน
 • ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลัก SEO ดังนี้ Keyword หลัก 3 keyword / หน้าอื่นๆ 1 หน้า ต่อ 1 keyword
 • ประชาสัมพันธ์และโปรโมทเว็บ
 • ดูแล ตรวจสอบ แจ้งเตือน ปรับแต่ง แก้ไขข้อผิดผลาดของเว็บไซต์
 • วิเคราะห์และรายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ด้วย Google Analytics
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 7 วัน 7 Version (ต้องย้ายระบบเว็บไซต์อยู่ในโฮสติ้งของ พระนครซอฟต์)

รายการนอกเหนือจากความต้องการผู้ว่าจ้างจากผู้รับจ้างเพิ่มเติมให้

 • ติดตั้ง Sitemap Tools
 • สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูล
 • ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีของไวรัส มัลแวร์ แฮ็คเกอร์
 • ช่วยเหลือและรายงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเว็บไซต์

ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ___________ บาทถ้วน (_______________) หักภาษี ณ.ที่จ่ายแล้ว

ข้อ 2. ในวันทำสัญญานี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงกับผู้รับจ้างจะชำระค่าบริการในรูปแบบรายเดือน เป็นจำนวนเงิน ______ บาทถ้วน โดยมีการวางบิลทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน และกำหนดชำระไม่เกิน 15 วันนับจากวันวางบิล โดยมีสัญญาการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้าง ต้องได้รับการติดต่อรายงานลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน จากผู้รับจ้างอย่างน้อย 1 ฉบับของทุกเดือน เป็นเวลาทั้งหมด 12 เดือน หรืออย่างตำ่ 12 ฉบับตลอดการดำเนินงาน

ข้อ 4. นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาเว็บไซต์ ได้อยู่ภายใต้ภายใต้การดูแลของผู้รับจ้าง เว็บไซต์ต้องสามารถดำเนินการได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการว่าจ้างและห้ามมิให้เกิดความเสียหายใดๆต่อเว็บไซต์ดังกล่าว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อเว็บไซต์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของผู้ว่าจ้างภายใน 48 ชั่วโมง หรือหากเกิดความผิดพลาดร้ายแรกจะต้องแจ้งระยะเวลาให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบ หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก้ผู้รับจ้างได้

ข้อ 5. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการยุติสัญญาก่อนวันหมดสัญญา ฝ่ายที่ยกเลิกสัญญา จะต้องชำระเงินส่วนที่คงเหลือทั้งหมดโดยนับตั้งแต่เดือนที่ยกเลิกสัญญา จนถึงครบกำหนดสัญญา ฝ่ายที่ยกเลิกสัญญาจะต้องทำหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้ตามที่อยู่บริษัท หรือ ที่อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน โดยหนังสือยกเลิกสัญญาจะต้องประกอบไปด้วย

 1. วันที่ของวันที่ต้องการยุติสัญญา
 2. ระบุเจตจำนงของการยกเลิกสัญญา
 3. การแจ้งจำนวนเงินที่ต้องจ่าย จากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด(ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง)
 4. ระบุการยินยอมในการจ่ายเงินกับคู่สัญญาภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ยกเลิกสัญญาเป็นผล
 5. ระบุการยินยอมในการจ่ายค่าปรับหากจ่ายเงินล่าช้า เป็นจำนวนเงินวันละ 500 บาท จนถึงวันที่คืนเงินครบจำนวน
 6. ในกรณีที่ผู้รับจ้าง เป็นผู้ยกเลิกสัญญา จะต้องยินยอมที่จะไม่ แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยน เพิ่มเติม ทำให้เสียหาย หรือใช้เว็บไซต์ในขณะที่สัญญาถูกยกเลิกและอยู่ในช่วงจ่ายเงินจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
ตัวอย่าง สัญญาดูแลเว็บไซต์

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับบริษัทไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และสัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน โดยแต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงรายมือชื่อ พร้อมด้วยพยาน ทั้งสองฝ่าย

เป็นตัวอย่างสัญญาดูแลเว็บไซต์เพียงบางส่วนที่ใช้ในการประกอบสัญญาดูแลเว็บไซต์นะครับ ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการทำสัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์ได้ตามความเหมาะสม และขอบเขตงานนะครับ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *