social-media-image-sizes-2016-1
บล็อก

Infographic แสดงขนาดของโซเชียวมีเดียประจำปี 2016

โซเชียลมีเดียต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย และโซเชียลก็จะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา …

Read More