ออกแบบเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา มจพ.

Website


Client: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Since: 2017

Link: acdserv.kmutnb.ac.th

Type: Design Website, MA Website

เป็นการ Re-Design หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด จากการออกแบบหน้าเว็บไซต์เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยรองรับหน้าจอมือถือ พร้อมดูแลเว็บไซต์