rehabmed.or.th

Government


Client: ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

Since: 2014 – Present

Link: rehabmed.or.th

Type: ดูแลเว็บไซต์, Responsive Design

ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทยให้รองรับการแสดงข้อมูลวารสารของราชวิทยาลัย พร้อมทั้งระบบสมาชิกของส่วนสมาคมและดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร และ ระบบวารสารของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อีกด้วย

no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาเว็บไซต์ พระนครซอฟต์ใช้ WordPress ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้ PHP หรือ Node.js

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป