ระบบฐานข้อมูลพยาบาล

Government


Client: สำนักการพยาบาล

Since: 2012 – Present

Link: database.nursing.go.th

Type: System Managed, Data Analysis

ออกแบบและวางระบบฐานข้อมูลพยาบาลสำหรับการเก็บข้อมูลรายปีของพยาบาลทั้งหมดในประเทศ พร้อมปรับปรุงระบบการรายงานผล ระบบการแสดงผลข้อมูล กราฟแสดงสถิติข้อมูล

no.

01

Planning

ขั้นตอนการวางแผนและค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการทำงานออกแบบ พัฒนาระบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

no.

02

Design

ขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบต้นแบบ ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหลักการ UX UI

no.

03

Development

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พระนครซอฟต์ใช้ PHP ในการจัดการข้อมูลบุคคลากรพยาบาล และการพัฒนาระบบการรายงานผลและกราฟแสดงผลผ่าน JQuery

no.

04

Launch

ทดสอบและปรับปรุงส่วนต่างจนสมบูรณ์ ก่อนนำออกแผยแพร่บนโลกออนไลน์ พร้อมติดตั้ง Google Analytics ตรวจวัดคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป