Infographic แสดงขนาดของโซเชียวมีเดียประจำปี 2016

Infographic แสดงขนาดของโซเชียวมีเดียประจำปี 2016

social-media-image-sizes-2016-1

โซเชียลมีเดียต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย และโซเชียลก็จะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและทำให้ขนาดรูปแต่ละสื่อก็จะแตกต่างกันไป

อินโฟกราฟฟิกนี้จะแสดงขนาดรูปของโซเชียลมีเดียยอดฮิททั้งหมดปริ้นออกมาแปะไว้ก็ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องค้นหาบ่อยๆ

Social Media 2016
Social Media 2016

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *